Updates 2013

Update SSO-2013.07

Hieronder kunt u de update SSO2013.07 downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en  Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update vermeldt het scherm ‘Service Informatie’ als versienummer 2013.07. Het scherm ‘Service informatie’ kunt u oproepen via submenu ‘Help’.

Download update SSO-2013.07

Update SSO2013.07 Install (geplaatst op 15-07-2016)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2013.01 al hebt geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als een virusscanner actief is.

Gewijzigd in SSO 2013.07:

 • De verwerking van ontvangstbevestigingen van loonaangiften afkomstig uit Digipoort is gecorrigeerd.
   

Gewijzigd in SSO 2013.06:

 • Het is mogelijk om retourberichten van loonaangiften/eerstedagsmeldingen van de SSO Server te ontvangen. De aanpassing houdt verband met de overgang naar Digipoort op de SSO Server zelf.

Gewijzigd in SSO 2013.05B:

 • Het “Herstel sociale fondsen”-scherm is aangepast. Het percentage werd niet altijd correct overgenomen.

Gewijzigd in SSO 2013.05:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.
  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:
  • Kies de optie ‘Auditfile Salaris’ in het menu Overig.
  • Kies ‘Ja’ wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris moet worden opgeslagen. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op ‘OK’ bij deze melding.

Gewijzigd in SSO 2013.04:

 • Het is mogelijk om jaarloonopgaven 2013 aan te maken en te versturen naar de Belastingdienst.
  LET OP: u hoeft de jaarloonopgaaf alleen te versturen als u een verzoek van de Belastingdienst hebt ontvangen om de jaarloonopgaaf 2013 in te dienen. De jaarloonopgaven 2013 staan los van het doen van aangifte loonheffingen over 2013. U moet correcties op uw aangiften over 2013 gewoon blijven indienen.
 • Werkwijze Jaarloonopgaaf 2013:
 1. Selecteer in de Digitale Loonaangifte via het menu ‘Extra’ de optie ‘Toevoegen jaarloonopgaaf’.
 2. Selecteer de werkgever waarvoor u een jaarloonopgaaf aan wilt maken en klik op ‘OK’.
 3. Akkoordeer de jaarloonopgaaf via de ‘Bekijken’ knop en vervolgens ‘Akkoord’.
 4. Herhaal de stappen 1, 2 en 3 om jaarloonopgaven aan te maken voor meerdere werkgevers.
 5. Druk op de knop ‘Ontvangen en versturen’ om de geakkoordeerde jaarloonopgaven te versturen.
 6. Zoals gebruikelijk is bij digitale loonaangiften ontvangt u voor elke verstuurde jaarloonopgaaf een ontvangstbevestiging. Hiervoor drukt u op de knop ‘Ontvangen’.

Gewijzigd in SSO 2013.03E:

 • Twee nieuwe velden zijn toegevoegd aan de jaaropgave:
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Werkgeversheffing Zvw

Gewijzigd in SSO 2013.03D:

 • Het sorteren van jaaropgaven is hersteld.

Gewijzigd in SSO 2013.03C:

 • Moment einde opbouw/premiebetaling van Syntrus Achmea product S0016-1034 is veranderd naar 67 jaar.
 • De bestandsnaam van SEPA uitbetalingen is afgekort.
 • De mogelijkheid voor de Syntrus Achmea Jaaropgave is toegevoegd.
  LET OP: U hoeft deze jaarloonopgave alleen te versturen als u een expliciet verzoek van Syntrus Achmea heeft ontvangen om de jaaropgave 2013 in te dienen.

Werkwijze Syntrus Achmea Jaaropgave:

 • Start de Syntrus Achmea Jaaropgave vanuit het menu Uitvoer in het Salarisprogramma.
 • Kies voor WG Selecteren en kies vervolgens de werkgever(s). Bij het aanmaken van de jaaropgaven worden anonieme en tijdelijke werknemers niet meegenomen. U kunt aangeven of u ‘Verloonde uren’ wilt overnemen als in SSO het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ niet is ingevuld.
 • Vul de gegevens van de Inzender goed in. Deze gegevens gelden voor alle geselecteerde werkgevers.
 • Per Werkgever vult u het Aansluitnummer in bij het tabblad Inhoudingsplichtige.
 • Pas eventueel de ‘Code Bedrijfstak’ en ‘CAO uren per week’ aan en klik op ‘Toepassen’ om voor iedere werknemer dezelfde code te laten gelden. Uitzonderingen kunt u per werknemer opgeven.
 • Bij Werknemersgegevens kunt u per werknemer eventueel de gegevens aanpassen. Let op dat de Beroepscode aan de door Syntrus Achmea gehanteerde codelijst voldoet. ‘Uitbetaalde uren’ wordt alleen gevuld, als u in Winsal het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ hebt bijgehouden, of heeft aangegeven ‘Verloonde uren’ over te nemen als dit veld leeg was. ‘Pensioengevend loon’ dient u zelf in te vullen bij ‘Code bedrijfstak’ 5.
 • Na de aanpassingen kunt u de gegevens per werkgever controleren met de knop ‘Controleren’. Eventuele fouten worden op een apart tabblad getoond. Als u een fout gecorrigeerd heeft, kunt u de regel met <Delete> verwijderen. Na aanpassen van de fouten kunt u nogmaals controleren.
 • Zodra u klaar bent met een werkgever, klikt u op de knop WG Gereed. In de lijst wordt een ‘>’ toegevoegd voor de naam. Werkgevers die niet gereed zijn, worden niet meegenomen in het uitvoerbestand.
 • Wanneer alle werkgevers zijn verwerkt, kunt u voor ‘Aanmaken’ kiezen. Hier kunt u aangeven waar het export bestand naar toegeschreven moet worden. Het bestand dat u hier wegschrijft is het bestand dat u moet controleren en in moet zenden naar Syntrus Achmea.

Wij adviseren u het controle programma van ICP JOP (Invul- en Controleprogramma Jaaropgave) te gebruiken voordat u het gegenereerde bestand opstuurt. Dit programma is te downloaden via de website Pensioenaanlevering (http://www.pensioenaanlevering.nl/Informatie_over_aanleveren). Momenteel is de versie van 2013 niet beschikbaar. U kunt uw bestand ook met de versie van 2012 testen.

Gewijzigd in SSO 2013.03B:

 • Voor ondersteuning van de vakbondscontributie zijn de volgende aanpassingen gemaakt:
  – In kolom 3 is een nieuwe looncomponent ‘Vakbondscontributie’ toegevoegd.
  – In afwijkende grondslagen is een nieuwe rekenvariabel ‘C – Vakbondscontributie’ toegevoegd.
  De vakbondscontributie wordt in vermindering gebracht op het brutoloon.
  Voorbeeld: als de pensioengrondslag kolom8 is en de vakbondscontributie niet mag meetellen in deze grondslag dient er een afwijkende grondslag toegevoegd te worden:
  [Kolom8]+[Vakbondcontributie].
 • In de eerstvolgende Cordares zending worden automatisch correcties voor werknemers met privégebruik auto gemaakt.
 • In het Werknemerskaart overzicht wordt IBAN in het Rekeningnummer veld getoond als deze ingevoerd is.
 • Op de loonstrook wordt IBAN getoond als deze ingevoerd is.

Gewijzigd in SSO 2013.03A:

 • Het verversen van het hoofdscherm is hersteld.

Gewijzigd in SSO2013.03:

 • De vormgeving is gemoderniseerd.
 • SEPA-berichten zijn aangepast (vanwege bevindingen van de Rabobank).
 • Uurloon wordt alleen veranderd als overeengekomen loon of arbeidsduur verandert.
 • De SSL/TLS verbindingscertificaten van de Belastingdienst zijn vervangen.

Download update NBN-2013.02

Update NBN2013.02 Install (geplaatst op 26-06-2013)
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in NBN 2013.02:

 • Minimumlonen zijn vanaf 01-07-2013 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2013.02:

 • Minimumlonen zijn vanaf 01-07-2013 aangepast.
 • Op het scherm 'Communicatie Instellingen' in SSO Digitale Loonaangifte is een nieuw tabblad 'SSO Loonaangifte Service' toegevoegd. Via dit tabblad kan SSO Loonaangifte Service (SSO-LS) geactiveerd worden. Begin juni 2013 is een brief met de SSO-LS licentiecode naar alle abonnees verstuurd. Mocht u geen brief ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met de SSO Helpdesk.
 • Het exporteren van journaalposten naar Word en Excel is mogelijk als de journaalposten per werknemer of per afdeling getoond worden.

Gewijzigd in SSO 2013.01F:

 • Syntrus Achmea: definities van enkele fondsen zijn bijgewerkt n.a.v. nagekomen informatie. Hierdoor worden deze pensioengegevens automatisch opnieuw berekend.
 • E-mails beveiligen met wachtwoord is optioneel gemaakt. In het ‘Instellingen’-scherm kan per werkgever aangegeven worden of de beveiliging toegepast dient te worden.

Gewijzigd in SSO 2013E:

 • In de loonstrook is de werkgeversinleg levensloopregeling toegevoegd.
 • In het Boeken-scherm is het personeelsnummer toegevoegd.
 • Berekenen van afdrachtvermindering voor stageplaatsen is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2013.01C:

 • De samengevoegde loonstrook is aangepast.
 • Het tonen van de werknemerskaart is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2013.01B:

 • Syntrus Achmea: definities van enkele fondsen zijn bijgewerkt n.a.v. nagekomen informatie. Hierdoor worden de pensioengegevens automatisch opnieuw berekend.
 • In het Werknemersgegevensscherm is op tabblad ‘Overig’ een nieuw veld ‘Doorbetaaldloonregeling bij doorbetaler’ toegevoegd. Dit veld kan bij de ‘doorbetalende’ werkgever gebruikt worden als er sprake is van doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon). Als dit veld aangevinkt is dan blijven de kolommen 12 en 14 leeg. Zie Loonheffingen handboek 2013 voor meer informatie over de doorbetaaldloonregeling.
 • Het loon voor de werknemersverzekeringen (kolom 8) wordt alleen gevuld als de werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen is.
 • E-mailen is nu ook mogelijk via Ziggo.
 • Het maximeren van de levensloopverlofkorting is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2013.01A:

 • In kolom 3 een nieuwe looncomponent ‘Opname levensloop (80% belast)’ toegevoegd.
  U kunt deze looncomponent gebruiken bij toepassen van het overgangsrecht levensloopregeling (zie punt 18 van de Nieuwsbrief loonheffingen versie 4).
 • De opbouw van de rubriek Loon LB/PH voor artiesten, beroepssporters en gezelschappen is gewijzigd naar aanleiding van gewijzigde gegevensspecificaties.
 • Het tonen van het  parttimepercentage in een loonstrook met bijzondere heffingen is aangepast.
 • Werkgeverslasten worden niet in de proforma loonstrook getoond.
 • Extra conversie van opgebouwde vakantiedagen en grootboekrekeningnummers.
  LET OP: deze conversie hoeft alleen uitgevoerd te worden als u bij één of meer werkgevers de regeling vakantiedagen 2012 toegepast heeft of grootboekrekening-nummers gedefinieerd heeft. Het conversieprogramma start automatisch bij opstarten van SSO als deze conversie nodig is.

Download update NBN-2013.01B

Update NBN2013.01B Install (geplaatst op 01-02-2013)
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in NBN 2013.01B:

 • IP-premie looncomponenten zijn toegevoegd.
 • Berekenen met deeltijdpercentage is aangepast.

Nieuwe release SSO-2013

Hier kunt u de eerste release van 2013 downloaden.
SSO201301Install.exe (geplaatst 04-01-2013)

Gewijzigd in nieuwe release SSO2013
Als gevolg van de wettelijke bepalingen is er een aantal belangrijke aanpassingen in het programma voor 2013 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2013' van de Belastingdienst:

 • Uniformering Loonbegrip (ULB).
 • Premiekorting voor in dienst houden van oudere werknemers van 62 t/m 65 jaar is vervallen
 • De pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar en 1 maand
 • Nieuwe codes Zvw (K t/m N). Bij de conversie van 2012 worden de oude codes automatisch omgezet.
 • Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden
 • Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoge lonen

Daarnaast zijn ook de volgende functionele wijzigingen doorgevoerd:

 • Versturen loonstroken en jaaropgaven per email.
 • Aanmaken van een back-up waarin alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd zijn.
 • Met menuoptie 'Werkgever-Herstel Sociale fondsen' is het mogelijk Sociale Fondsen met terugwerkende kracht in alle geboekte perioden te herstellen.
 • (Optioneel) gelijke werking voor periodiek toepassen 'Extra periode salaris' vergelijkbaar met 'Vakantiegeld'.
 • Voor meerdere werknemers tegelijk bijzondere heffingen met vakantiegeld of extra periode salaris toevoegen.
 • Per gebruiker te selecteren werkgevers kunnen vastleggen (Multi-user versie).
 • Kolom 0 (Werkgeverslasten) in scherm Heffingsgegevens.
 • Aanmaken jaaropgave 2013 in Pdf-formaat.
 • Optioneel de laatst ingevoerde adresgegevens tonen in de jaaropgave.
 • Bij Click & Claim keuze uit meerdere formaten.
 • Bij afdrukken van loonstroken filteren op afdelingsnummer.
 • Journaalpost-overzicht groeperen per afdeling.
 • Naamgeving van loonstrook Pdf-bestanden is instelbaar.
 • (Optioneel) SV-dagen gelijk laten lopen met gewerkte/ziekte dagen.
 • Rekenvariabele 'Privégebruik auto' (sneltoets 'R') voor gebruik in formules voor afwijkende grondslagen.

Let op!
De grondslag voor veel pensioenfondsen is het bedrag uit kolom 8 (Loon werknemersverzekeringen) exclusief bijtelling en eigen bijdrage privégebruik auto. Deze bijtelling en bijdrage is door de introductie van ULB vanaf 2013 onderdeel van kolom 8.
U kunt voor per werkgever, werknemer of sociaal fonds een afwijkende grondslag definiëren. Door invoeren van 'k8-R' maakt u de grondslag [Kolom8]-[Privegebruik Auto] aan.