Updates 2010

Update SSO2010.08

Hieronder kunt u de update SSO2010.08 downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en  Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm ‘Service Informatie’ als versienummer 2010.08 vermeld. Het scherm ‘Service informatie’ kunt u oproepen via submenu ‘Help’.

Download update SSO2010.08

Update SSO2010.08 Install (geplaatst op 28-04-2014)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2010.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2010.08:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.
  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:
  • Kies de optie ‘Auditfile Salaris’ in het menu Overig.
  • Kies ‘Ja’ wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op ‘OK’ bij deze melding.
    

Gewijzigd in SSO 2010.07:

 • Op het scherm 'Communicatie Instellingen' in SSO Digitale Loonaangifte is een nieuw tabblad 'SSO Loonaangifte Service' toegevoegd. Via dit tabblad kan SSO Loonaangifte Service (SSO-LS) geactiveerd worden. Begin juni 2013 is een brief met de SSO-LS licentiecode naar alle abonnees verstuurd. Deze licentiecode geldt voor alle jaargangen. Als u een KPN BAPI certificaat gebruikt hoeft u deze update niet te installeren.

Gewijzigd in SSO 2010.05:

 • De standaard Belastingdienst certificaten zijn vervangen omdat deze per 05-12-2011 zullen verlopen. De nieuwe Belastingdienst certificaten zijn geldig t/m 13-10-2015 en worden automatisch geïmporteerd.

  Belastingdienst certificaten zijn niet zichtbaar in het pakket en worden altijd gebruikt bij het versturen van loonaangiftes, ook als u gebruik maakt van pincodes.

  Het vervangen van de Belastingdienst certificaten in deze update staat los van de problematiek rond DigiNotar.

Update SSO2010.04

 Gewijzigd in SSO 2010.04:

 • Het is mogelijk om jaarloonopgaven 2010 aan te maken en te versturen naar de Belastingdienst.
  LET OP: u hoeft jaarloonopgaaf alleen te versturen als u een verzoek van de Belastingdienst heeft ontvangen om de jaarloonopgaaf 2010 in te dienen. De jaarloonopgaven 2010 staan los van het doen van aangifte loonheffingen over 2010. U moet correcties op uw aangiften over 2010 gewoon blijven indienen.
 • Werkwijze Jaarloonopgaaf 2010:
  1. Selecteer in de Digitale Loonaangifte via het menu "Extra" de optie "Toevoegen jaarloonopgaaf".
  2. Selecteer de werkgever waarvoor u een jaarloonopgaaf aan wilt maken en klik op "OK".
  3. Akkoordeer de jaarloonopgaaf via de "Bekijken" knop en vervolgens "Akkoord".
  4. Herhaal de stappen 1, 2 en 3 om jaarloonopgaven aan te maken voor meerdere werkgevers.
  5. Druk op de knop "Ontvangen en versturen" om de geakkoordeerde jaarloonopgaven te versturen.
  6. Zoals gebruikelijk is bij digitale loonaangiften ontvangt u voor elke verstuurde jaarloonopgaaf een ontvangstbevestiging. Hiervoor drukt u op de knop "Ontvangen".

Update SSO2010.03F

Gewijzigd in SSO 2010.03F

 • In de SSO Digitale Loonaangifte zijn bij een correcties-na-huidig-boekjaar aangifte de werknemergegevens opgenomen.

Update SSO2010.03D

Gewijzigd in SSO 2010.03D

 • Cordares export is aangepast voor werknemers bij wie de in dienst of uit dienst datum achteraf gewijzigd is.
 • In Cordares export wordt ook FPU/Vroegpensioen-premie bij pensioenfonds SGB meegenomen.
 • ‘Gereserveerd vakantiegeld’ overzicht is aangepast voor werknemers met meerdere inkomstenverhoudingen.

Update SSO 2010.03

Gewijzigd in SSO 2010.03

 • De optie om een ‘Correctie na huidig boekjaar’-aangifte aan te maken is vanaf deze versie beschikbaar.
 • Correcties na huidig boekjaar voor meerdere werknemers tegelijk boeken.
 • Via Boeken – “Correcties na huidig boekjaar boeken” menu’s kunnen meerdere werknemers in één keer geboekt worden. Alle werknemers bij wie herstelboekingen klaar staan worden in de lijst getoond.
 • Journaalposten inclusief boekingen na huidig boekjaar. In het Journaalposten selectiescherm is onder het ‘Produceren’ vakje een nieuw onderdeel ‘Correcties na huidig boekjaar’ toegevoegd. Als de gebruiker deze optie aanvinkt, worden uitsluitend werknemers met boekingen na huidig boekjaar in de lijst getoond. De correctieboekingen na huidig boekjaar kunnen per werknemer of per werkgever getoond worden. Het is mogelijk een digitale aanlevering te maken.
 • De mogelijkheid voor de Digitale Jaaropgave ten behoeve van PIEN is toegevoegd.
  Wij adviseren u het controle programma van PIEN te gebruiken voordat u het gegenereerde bestand opstuurt. Dit programma is te downloaden via de website Pensioenaanlevering (http://www.pensioenaanlevering.nl/handigvooru/brochuresaanvragen/index.aspx) en is te vinden onder Invul- en Controleprogramma Jaaropgave 2010.

Werkwijze Digitale Jaaropgave PIEN:

 • Start de Digitale Jaaropgave vanuit het menu Uitvoer in het Salarisprogramma.
 • Kies voor WG Selecteren en kies vervolgens de werkgever(s). Bij het aanmaken van de jaaropgaven worden Anonieme en Tijdelijke werknemers niet meegenomen. U kunt aangeven of u ‘Verloonde uren’ wilt overnemen als in Winsal het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ niet is ingevuld.
 • Vul de gegevens van de Inzender goed in. Deze gegevens gelden voor alle geselecteerde werkgevers.
 • Per Werkgever vult u het Aansluitnummer en Relatienummer in bij het tabblad Inhoudingsplichtige.
 • Pas eventueel de ‘Code Bedrijfstak’ en ‘CAO uren per week’ aan en klik op ‘Toepassen’ om voor iedere werknemer dezelfde code te laten gelden. Uitzonderingen kunt u per werknemer opgeven.
 • Bij Werknemersgegevens kunt u per werknemer eventueel de gegevens aanpassen. Let op dat de Beroepscode aan de door PIEN gehanteerde codelijst voldoet. ‘Uitbetaalde uren’ wordt alleen gevuld, als u in Winsal het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ hebt bijgehouden, of heeft aangegeven ‘Verloonde uren’ over te nemen als dit veld leeg was. ‘Pensioengevend loon’ dient u zelf in te vullen bij ‘Code bedrijfstak’ 5.
 • Na de aanpassingen kunt u de gegevens per werkgever controleren met de knop ‘Controleren’. Eventuele fouten worden op een apart tabblad getoond. Als u een fout gecorrigeerd heeft, kunt u de regel met <Delete> verwijderen. Na aanpassen van de fouten kunt u nogmaals controleren.
 • Zodra u klaar bent met een werkgever, klikt u op de knop WG Gereed. In de lijst wordt een ‘>’ toegevoegd voor de naam. Werkgevers die niet gereed zijn, worden niet meegenomen in het uitvoerbestand.
 • Wanneer alle werkgevers zijn verwerkt, kunt u voor ‘Aanmaken’ kiezen. Hier kunt u aangeven waar het export bestand naar toegeschreven moet worden. Het bestand dat u hier wegschrijft is het bestand dat u moet controleren en in moet zenden naar PIEN (Interpolis)

Update SSO 2010.02

Gewijzigd in SSO 2010.02

 • Minimumlonen zijn vanaf 01-07-2010 aangepast.
 • CAO-codelijst is aangepast.
 • Cordares SGB export t.b.v. correcties bij wijzigen datum in dienst is aangepast.

Update SSO 2010.01C

Gewijzigd in SSO 2010.01C

 • Cordares SGB export is aangepast vanwege wijzigingen en nieuwe controles in de specificaties.

Update SSO 2010.01B

Gewijzigd in SSO 2010.01B

 • Cordares SGB export aangepast vanwege wijzigingen in de specificaties.
 • In de “Herstel percentages” en “Herstel sociale fondsen VCR optie”schermen wordt gecontroleerd of de werknemers uit dienst zijn.
 • Als ‘Werknemersinleg levensloopregeling’ gekoppeld is aan een credit grootboekrekeningnummer wordt deze niet meer negatief in de journaalpostgegevens getoond.

Nieuwe release SSO 2010

Hier kunt u versie SSO 2010 downloaden
SSO2010Install (geplaatst op 05-01-2010)

Naast de aanpassingen van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal verbeteringen en uitbreidingen in het programma voor 2010 doorgevoerd. De nieuwe dan wel gewijzigde toepassingen zijn:

 • De nieuwe premiepercentages van de sectorfondsen worden in het conversieprogramma automatisch bepaald op basis van de sector, risicogroep en percentage in 2009. Mocht het percentage van 2009 niet overeenkomen dan wordt dit niet gewijzigd en er wordt een melding getoond van alle betreffende werkgevers en werknemers.
 • Op basis van code Zvw wordt automatisch het juiste Zvw percentage toegepast.
 • De pensioenaangifte van de schoonmaak- en glazenwassersbranche via Cordares wordt ondersteund.
 • Een looncomponent met uren, percentages en vrij invoerbare naam is toe te voegen.
 • Bij de eindheffingen “Bestel auto afwisselend gebruik” en “Bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen” kan de gebruiker bepalen of deze eenmalig of elke periode toegepast dienen te worden.
 • Het is mogelijk alle CLIEOP banktransacties naar hetzelfde rekeningnummer samen te voegen.
 • Het importeren van certificaten wordt vereenvoudigd door meer meldingen en instructies te geven.