Updates 2011

Update SSO 2011.10

Hieronder kunt u de update SSO2011.10 downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en  Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm ‘Service Informatie’ als versienummer 2011.10 vermeld. Het scherm ‘Service informatie’ kunt u oproepen via submenu ‘Help’.

Download update SSO2011.10

Update SSO2011.10 Install (geplaatst op 15-07-2016)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2011.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2011.10:

 • De verwerking van ontvangstbevestigingen van loonaangiften afkomstig uit Digipoort is gecorrigeerd.
   

Gewijzigd in SSO 2011.09:

 • Het is mogelijk om retourberichten van loonaangiften/eerstedagsmeldingen van de SSO Server te ontvangen. De aanpassing houdt verband met de overgang naar Digipoort op de SSO Server zelf.
   

Gewijzigd in SSO 2011.08:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.
  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:
  • Kies de optie ‘Auditfile Salaris’ in het menu Overig.
  • Kies ‘Ja’ wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op ‘OK’ bij deze melding.
    

Gewijzigd in SSO2012.07:

 • Op het scherm 'Communicatie Instellingen' in SSO Digitale Loonaangifte is een nieuw tabblad 'SSO Loonaangifte Service' toegevoegd. Via dit tabblad kan SSO Loonaangifte Service (SSO-LS) geactiveerd worden. Begin juni 2013 is een brief met de SSO-LS licentiecode naar alle abonnees verstuurd. Deze licentiecode geldt voor alle jaargangen. Als u een KPN BAPI certificaat gebruikt hoeft u deze update niet te installeren.

Gewijzigd in SSO2011.06:

Het is mogelijk om jaarloonopgaven 2011 aan te maken en te versturen naar de Belastingdienst.
LET OP: u hoeft jaarloonopgaaf alleen te versturen als u een verzoek van de Belastingdienst heeft ontvangen om de jaarloonopgaaf 2011 in te dienen. De jaarloonopgaven 2011 staan los van het doen van aangifte loonheffingen over 2011. U moet correcties op uw aangiften over 2011 gewoon blijven indienen.

Werkwijze Jaarloonopgaaf 2011:

 1. Selecteer in de Digitale Loonaangifte via het menu "Extra" de optie "Toevoegen jaarloonopgaaf".
 2. Selecteer de werkgever waarvoor u een jaarloonopgaaf aan wilt maken en klik op "OK".
 3. Akkoordeer de jaarloonopgaaf via de "Bekijken" knop en vervolgens "Akkoord".
 4. Herhaal de stappen 1, 2 en 3 om jaarloonopgaven aan te maken voor meerdere werkgevers.
 5. Druk op de knop "Ontvangen en versturen" om de geakkoordeerde jaarloonopgaven te versturen.
 6. Zoals gebruikelijk is bij digitale loonaangiften ontvangt u voor elke verstuurde jaarloonopgaaf een ontvangstbevestiging. Hiervoor drukt u op de knop "Ontvangen".

Gewijzigd in SSO 2011.05:

 • De standaard Belastingdienst certificaten van DigiNotar worden opgevolgd door nieuwe standaard Belastingdienst certificaten van KPN omdat die van DigiNotar niet meer door de Belastingdienst geaccepteerd worden. De nieuwe standaard Belastingdienst certificaten worden automatisch geïmporteerd. Let op! Deze certificaten worden ook gebruikt als u alleen gebruik maakt van een pincode per werkgever voor het versturen van loonaangiftes. 

Gewijzigd in SSO 2011.04:

De mogelijkheid voor de Syntrus Achmea Jaaropgave is toegevoegd. Wij adviseren u het controle programma van ICP JOP te gebruiken voordat u het gegenereerde bestand opstuurt. Dit programma is te downloaden via de website Pensioenaanlevering (http://www.pensioenaanlevering.nl/handigvooru/brochuresaanvragen/index.aspx) en is te vinden onder Invul- en Controleprogramma Jaaropgave 2011.

Werkwijze Syntrus Achmea Jaaropgave:

 • Start de Syntrus Achmea Jaaropgave vanuit het menu Uitvoer in het Salarisprogramma.
 • Kies voor WG Selecteren en kies vervolgens de werkgever(s). Bij het aanmaken van de jaaropgaven worden anonieme en tijdelijke werknemers niet meegenomen. U kunt aangeven of u ‘Verloonde uren’ wilt overnemen als in SSO het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ niet is ingevuld.
 • Vul de gegevens van de Inzender goed in. Deze gegevens gelden voor alle geselecteerde werkgevers.
 • Per Werkgever vult u het Aansluitnummer en Relatienummer in bij het tabblad Inhoudingsplichtige.
 • Pas eventueel de ‘Code Bedrijfstak’ en ‘CAO uren per week’ aan en klik op ‘Toepassen’ om voor iedere werknemer dezelfde code te laten gelden. Uitzonderingen kunt u per werknemer opgeven.
 • Bij Werknemersgegevens kunt u per werknemer eventueel de gegevens aanpassen. Let op dat de Beroepscode aan de door Syntrus Achmea gehanteerde codelijst voldoet. ‘Uitbetaalde uren’ wordt alleen gevuld, als u in Winsal het veld ‘Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds’ hebt bijgehouden, of heeft aangegeven ‘Verloonde uren’ over te nemen als dit veld leeg was. ‘Pensioengevend loon’ dient u zelf in te vullen bij ‘Code bedrijfstak’ 5.
 • Na de aanpassingen kunt u de gegevens per werkgever controleren met de knop ‘Controleren’. Eventuele fouten worden op een apart tabblad getoond. Als u een fout gecorrigeerd heeft, kunt u de regel met <Delete> verwijderen. Na aanpassen van de fouten kunt u nogmaals controleren.
 • Zodra u klaar bent met een werkgever, klikt u op de knop WG Gereed. In de lijst wordt een ‘>’ toegevoegd voor de naam. Werkgevers die niet gereed zijn, worden niet meegenomen in het uitvoerbestand.
 • Wanneer alle werkgevers zijn verwerkt, kunt u voor ‘Aanmaken’ kiezen. Hier kunt u aangeven waar het export bestand naar toegeschreven moet worden. Het bestand dat u hier wegschrijft is het bestand dat u moet controleren en in moet zenden naar Syntrus Achmea.

Update SSO2011.03

Gewijzigd in SSO 2011.03:

 • De standaard Belastingdienst certificaten zijn vervangen omdat deze per 05-12-2011 zullen verlopen. De nieuwe Belastingdienst certificaten zijn geldig t/m 13-10-2015 en worden automatisch geïmporteerd.
  Belastingdienst certificaten zijn niet zichtbaar in het pakket en worden altijd gebruikt bij het versturen van loonaangiftes, ook als u gebruik maakt van pincodes.
  Het vervangen van de Belastingdienst certificaten in deze update staat los van de problematiek rond DigiNotar.
 • De werkkostenregeling wordt automatisch in het laatste tijdvak van het jaar herrekend. Het herrekenen is alleen van toepassing bij methode 1 en methode 2.

Update SSO2011.02C
Gewijzigd in SSO 2011.02C:

 • In de pensioenaangifte naar Syntrus Achmea worden producten opgenomen waarbij sprake is van deelname en 0 premie.
 • Het aantal normuren per week in de pensioenaangifte wordt uit de huidige gegevens bij de werkgever bepaald als dit ten tijde van een boeking van een werknemer 0 is geweest.

Gewijzigd in SSO 2011.02B

 • Versturen van Syntrus Achmea pensioenaangifte berichten is mogelijk via menuoptie Uitvoer: Pensioenaangifte Syntrus Achmea. Onder ‘Handleidingen’ vindt u de handleiding voor invoeren van gegevens voor de Syntrus Achmea pensioenaangifte en voor het versturen van pensioenberichten.
  LET OP: u kunt alleen Syntrus Achmea pensioenaangiften versturen als u een uitnodigingsbrief met inloggegevens van Syntrus Achmea heeft ontvangen. 
 • Het is mogelijk te kiezen of u gebruik van de werkkostenregeling wilt maken als u nog geen onbelaste vergoedingen of verstrekkingen heeft ingevoerd.
 • Het is mogelijk de programma directory in Windows Verkenner te openen vanuit menuoptie Help: Service informatie.

Update SSO 2011.02A

Gewijzigd in SSO 2011.02A

 • Het tonen van de tekstregels op de loonstrook is aangepast.
 • Het tonen van omschrijvingen in het uitbetalingen overzicht is aangepast.
 • Exporteren naar Click & Claim aangepast. 

Update SSO 2011.02

Gewijzigd in SSO 2011.02

 • Minimumlonen zijn vanaf 01-07-2011 aangepast.
 • CAO-code en ISO Landencode lijsten zijn aangepast.
 • In het ‘Verstuurde aangiften’ scherm van Digitale loonaangifte (op te roepen via de ‘Historie’-knop) is een nieuw optie ‘Exporteren’ toegevoegd. Met behulp van deze optie kan een aangifte als XML-bestand naar een gewenste locatie geëxporteerd worden. Deze optie kan o.a. gebruikt worden t.b.v. de pensioenaangifte voor de Bakkersbranche.
 • Het exportformaat van het Click & Claim-bestand is nu XML in plaats van CSV. 
 • Eerste rekening is voorzien van een omschrijving.
 • Tekstregels van Bijzondere heffingen zijn zichtbaar bij samengevoegde loonstroken 
 • Het is mogelijk 0 in het nummer inkomstenverhouding veld in te voeren.
 • Het Cordares SGB pensioengevend loon wordt aangepast als de SGB premie met behulp van pensioenpremie looncomponenten berekend wordt. 
 • Voorbereiding voor Syntrus Achmea pensioenaangifte:
  • Syntrus Achmea pensioenaangifte gegevens worden bij het opstarten van SSO2011.02 versie eenmalig opnieuw berekend vanwege gewijzigde formules voor het pensioengevende loon. LET OP: Het herrekenen kan geruime tijd in beslag nemen afhankelijk van het aantal werknemers en werkgevers.
  • Ten behoeve van de Syntrus Achmea pensioenaangifte kunnen Sociale fondsen en pensioen-looncomponenten met terugwerkende kracht gekoppeld worden aan Syntrus Achmea producten.
  Op de SSO site onder de menuoptie Handleidingen is een aparte handleiding voor de Syntrus Achmea pensioenaangifte beschikbaar. Hierin wordt uitgelegd hoe dit gedaan kan worden en welke gegevens in SSO2011 voor de pensioenaangifte verder ingevoerd dienen te worden.

Pensioenaangifte Syntrus Achmea
Gebruikers van SSO met werkgevers in de meeste sectoren waarvoor Syntrus Achmea de pensioenen verzorgt zullen vanaf augustus periodiek (met terugwerkende kracht) de pensioenaangifte digitaal dienen aan te leveren. Syntrus Achmea neemt hierover in juli contact op met deze gebruikers.

Met deze update is het mogelijk de voorbereidingen voor de Syntrus Achmea pensioenaangifte (o.a. koppelen van Sociale fondsen aan Syntrus Achmea producten) uit te voeren.

In augustus zal er een update van Sdu Salaris Office beschikbaar komen waarmee de pensioenaangifte vanuit het pakket gedaan kan worden.

LET OP: Het is raadzaam tijdig met de voorbereidingen te beginnen.

Update Netto-Bruto-Netto 2011.02

Downloaden update 2011.02
Update NBN 2011.02

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2011.02

 • Minimumlonen zijn vanaf 01-07-2011 aangepast.


Update SSO 2011.01B

Gewijzigd in SSO 2011.01B

 • Cordares export is aangepast voor werknemers bij wie de in dienst of uit dienst datum achteraf gewijzigd is.
 • In Cordares export wordt ook FPU/Vroegpensioen-premie bij pensioenfonds SGB meegenomen. 
 • ‘Gereserveerd vakantiegeld’ overzicht is aangepast voor werknemers met meerdere inkomstenverhoudingen.


Nieuwe release SSO 2011

Downloaden release 2011
Hier kunt u de eerste release van 2011 downloaden (geplaatst 06-01-2011).
SSO201101Install.exe (geplaatst 06-01-2011)

Gewijzigd in nieuwe release SSO 2011
Naast de aanpassingen van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal verbeteringen en uitbreidingen in het programma voor 2011 doorgevoerd.
De nieuwe dan wel gewijzigde toepassingen zijn: 

 • werkkostenregeling wordt ondersteund.
 • De pensioenaangifte voor Syntrus Achmea wordt ondersteund (vanaf januari alleen vastleggen  van de pensioengegevens; vanaf april 2011 zal insturen – met terugwerkende kracht – van de pensioenaangiften mogelijk worden).
 • Loonstroken kunnen naar pdf geëxporteerd worden.
 • Bij overname van een administratie kunnen niet-financiële werkgever- en werknemergegevens geïmporteerd worden uit een digitale loonaangifte bestand.
 • Jaarlijkse wijzigingen bij sociale fondsen voor alle werkgevers tegelijk wijzigen.
 • Bij alle rapportage is het mogelijk meerdere kopieën in een keer af te drukken.
 • Via het instellingen scherm kan aangegeven worden of de werknemers met opmerkingen met groen kleur getoond dienen te worden.
 • Restant rekening is voorzien van een omschrijving.
 • De opdrachtbrief bij uitbetalingen is vernieuwd.
 • Het NAW-bestand is uitgebreid met personeelsnummer en afdelingsnummer.
 • Voor de werknemers met inkomenscode 17 wordt geen waarschuwing over premiekorting getoond.