Updates 2017

Nieuwe update SSO 2017.04A

Hieronder kunt u de update SSO2017.04A downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2017.04 vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2017.04A Install (geplaatst op 18-03-2022)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2017.01 al heeft geïnstalleerd.

LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2017.04A:

 • De Sdu server wordt verhuisd. Vanaf deze SSO versie wordt de nieuwe Sdu server gebruikt.
  Let op: De oude Sdu server is tot eind april 2022 bereikbaar.
Gewijzigd in SSO 2017.04:
 • Centric heeft begin 2018 de administratie van een aantal pensioenfondsen overgenomen van Syntrus Achmea. De PA-afnemer van deze pensioenfondsen wordt automatisch naar Centric veranderd. De pensioenaangiften dienen via menu "Uitvoer"- "Pensioenaangifte"- "Centric pensioenaangifte" verstuurd te worden. De eerder verstuurde pensioenaangiften kunt u onder menu "Uitvoer" – ‘Pensioenaangifte" – ‘Syntrus Achmea pensioenaangifte’ bekijken.

Gewijzigd in SSO 2017.03:

 • Het versturen van APG pensioenaangiften is aangepast.
 • Onder menu Overig is een nieuw optie ‘Geanonimiseerde kopie t.b.v. Helpdesk’ toegevoegd. Vanwege de nieuwe privacy wetgeving ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) mag de Helpdesk geen persoonsgegevens ontvangen. Deze optie gebruikt u als u de Helpdesk een geanonimiseerde kopie wilt sturen. De optie ‘Veiligstellen/terughalen gegevens’ gebruikt u voor uw eigen administratie om gegevens veilig te stellen.
 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.

  Om een Auditfile Salaris bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:

  • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.
  • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
  • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoer map geselecteerd.
  • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
  • Druk op "OK" bij deze melding.
Gewijzigd in SSO 2017.02C:
 • De volgende functionaliteit is aangepast: als de grondslag voor pensioenpremie kolom 8 (loon voor de werknemersverzekeringen) is, dan wordt deze voor de AOW-gerechtigde werknemers berekend met de kolom 8 zoals het zou zijn als de werknemers nog verzekerd waren.

Gewijzigd in SSO 2017.02B:

 • De Syntrus Achmea-producten zijn bijgewerkt.
Gewijzigd in SSO 2017.02A:
 • In de UPA pensioenaangifte wordt het regelingloon voor alle ongeboekte perioden uit de klaarstaande gegevens ingevuld.
Download update NBN 2017.02

Hieronder kunt u de update NBN2017.02 downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten. Abonnees van Sdu Salarisoffice hoeven deze update niet te downloaden.

Update NBN2017.02 Install (geplaatst op 04-07-2017)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2017.01 al heeft geïnstalleerd.

Gewijzigd in NBN 2017.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2017 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2017.02:
 • Afkoop pensioen in eigen beheer
  Het is in 2017 mogelijk in eigen beheer opgebouwd pensioen eenmalig af te kopen met een korting op de loonheffingen van 34,5%. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 6 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst.

  Werkwijze:

  • Vul bij ‘Werknemergegevens’ op tabblad ‘Loongegevens’ het veld ‘Fiscale waarde pensioen in eigen beheer ultimo 2015’ met de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen aan het einde van het boekjaar 2015.
  • Voeg bij ‘Bijzonder heffingen’ de standaard looncomponent ‘Afkoop pensioen in eigen beheer’ toe en vul het af te kopen bedrag in.
 • De minimumlonen zijn per 01-07-2017 aangepast.
 • De samenstelling van het UPA bericht is gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe UPA specificaties die ingaan per 01-07-2017.
 • Foutmelding bij aanmaken SEPA-bestand bij sortering op personeelsnummer is opgelost.

Gewijzigd in SSO 2017.01G:
 • Voor inkomenscodes 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52 en 54 t/m 63 wordt de CAO-code in de digitale loonaangifte niet doorgegeven als deze in SSO met een lege waarde of 9999 is geboekt. Er worden automatisch correctieberichten voor de eerdere perioden gemaakt.

Gewijzigd in SSO 2017.01F:<
 • De TKP producten t.b.v. beveiliging zijn bijgewerkt.

Gewijzigd in SSO 2017.01E:
 • De TKP-producten zijn bijgewerkt.
 • Het berekenen van de premiegrondslag in de APG pensioenaangifte is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2017.01D:
 • Een nieuw looncomponent van het type ‘Onregelmatigheidstoeslag uren en percentage (t.b.v. pensioenfonds)’ kan in kolom 3 toegevoegd worden.
Gewijzigd in SSO 2017.01C:
 • Het versturen van UPA pensioenaangiften is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2017.01B:
 • Het versienummer is gecorrigeerd.

Gewijzigd in SSO 2017.01A:
 • TKP producten zijn bijgewerkt.
 • Het conversie-programma is aangepast. Het converteren van de looncomponenten in kolom 3 was in sommige gevallen niet correct. In het geval dat de looncomponenten niet correct staan kunt u de conversie opnieuw uitvoeren of handmatig de looncomponenten aanpassen.
 • Het Werkgevergegevens-scherm is aangepast. De melding bij het openen van dit scherm is hersteld.

Nieuwe release SSO2017.01

Downloaden release 2017
Hier kunt u de eerste release van 2017 downloaden.
SSO201701Install.exe (geplaatst 05-01-2017)

Gewijzigd in nieuwe release SSO2017

Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2017 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen2017’ van de Belastingdienst:

 • AOW-leeftijd omhoog naar 65 jaar en 9 maanden
 • Leeftijdsgrens werkbonus gaat omhoog naar 63 jaar
 • Inkomenscode 21 is vervallen. Hiervoor in de plaats zijn de nieuwe codes 54 t/m 63 toegevoegd
 • Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is vervangen door drie nieuwe rubrieken
 • WGA-vast en WGA-flex zijn gecombineerd tot één premiecomponent WGA voor de totale WGA-lasten

Daarnaast is ondersteuning voor de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) doorgevoerd. Pensioenaangifte aan UPA dient alleen gedaan te worden als er sprake is van een pensioenfonds dat door UPA wordt verzorgd. Op dit moment geldt dit voor de pensioenfondsen voor Zorg en Welzijn:

 • U0536-1001
 • U0536-1002

Pensioenaangiften voor deze pensioenfondsen dienen vanaf 2017 naar UPA te worden verzonden. Om via SSO pensioenaangiften naar UPA te kunnen versturen heeft u een nieuw UPA account nodig. Een UPA account maakt u aan op de site www.pfzw.nl ("Werkgevers" à "MijnOrganisatie"). Uit veiligheidsoverwegingen kunt u voor het UPA account niet dezelfde gegevens gebruiken als voor de inlog van "MijnOrganisatie".

Voordat u de eerste periode in SSO boekt dient uw administratie voor UPA ingericht te zijn.
Voer per werkgever de volgende stappen uit:

 1. Op het scherm Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties, frame "Pensioenaangifte (UPA)" dient u het "UPA-aangever"-veld aan te vinken.
 2. In het veld "Relatienummer" vult u het nummer in van deze werkgever wat bekend is bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). Als deze werkgever tevens een afwijkende relatienummer aansluiting heeft dan dient u het "Afwijkend relnr aansl."-veld aan te vinken en het afwijkende nummer in te vullen. In de meeste gevallen is dit niet nodig.
 3. Als u gebruik maakt van de (vroeg)pensioenpremie looncomponenten in kolom 7 dan kunt u het betreffende UPA pensioenfonds kiezen door het blauwe pijltje aan te klikken en een keuze te maken welk fonds gekoppeld dient te worden. Als u de pensioenpremies via de sociale fondsen wilt berekenen dan laat u dit veld leeg.
 4. Als u gebruik maakt van de koppeling via de sociale fondsen dan dient u handmatig de koppeling met het UPA pensioenfonds in te stellen. Door op het blauwe pijltje te klikken naast het Pensioenfonds veld in "Nieuwe sociale fonds" kiest u het fonds dat van toepassing is.

Let op!
Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een UPA Pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar éénmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd.

Eventuele afwijkende koppelingen per werknemer kunt op het scherm Werknemersgegevens, tabblad Overig in het frame "(Vroeg) pensioenpremie looncomponenten koppelen aan PA product" opgeven.

 1. Op het scherm "Vaste heffingsgegevens", tabblad SV-dagen, frame "Uren/dagenregistratie" dient u bij alle werknemers de volgende velden in te vullen:
 • Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds. De standaard formule is "Contracturen x aantal weken in het jaar / aantal tijdvakken". Bijvoorbeeld met 36 uren 36 x 52 / 12 = 156. Houd ook rekening met extra gewerkte uren, uitbetaalde vakantie uren etc.
 • Als u in de afwijkende grondslag de rekenvariabele "Pensioengevend loon" gebruikt dient u ook het veld "Pensioengevend loon t.b.v. soc.fonds" in te vullen. Anders blijft de premie nul (0).
 • UPA Regelingloon (voltijd salaris). De basis voor het regelingloon is de situatie per 1 januari van het aangiftejaar of de datum van indiensttreding. Het regelingloon verandert niet in de loop van de maanden behalve bij arbeidsongeschiktheid of bij ziekte.

Houd altijd rekening met afspraken uit uw eigen cao.

 1. In de UPA aangifte worden ORT (onregelmatigheidstoeslag) en Provisie apart doorgegeven.
 • In kolom 3 kunt u een nieuw looncomponent van type "Onregelmatigheidstoeslag (t.b.v. pensioenfonds)" toevoegen. U kunt zelf een eigen naam aan dit looncomponent geven. Alle looncomponenten van dit type worden als ORT naar UPA doorgegeven. U kunt ORT ook als rekenvariabele in de afwijkende grondslag gebruiken.
 • In kolom 3 staat "Provisie t.b.v. pensioenfonds" in de lijst van beschikbare looncomponenten. Dit looncomponent wordt apart als provisie aan UPA doorgegeven.

Vervolgens start u het onderdeel SSO Digitale Universele Pensioenaangifte via het menu Uitvoer → UPA pensioenaangifte.
De volgende stappen worden uitgevoerd in de SSO Digitale Universele Pensioenaangifte.

 1. Ga naar Beheer →Communicatie instellingen.
 2. Voer het beheer wachtwoord in. Dit is het beheer wachtwoord die u gebruikt bij bepaalde handelingen in de SSO Digitale Loonaangifte en SSO Digitale Pensioenaangifte (Syntrus Achmea en TKP).
 3. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord voor het UPA account in. Een UPA account maakt u aan op www.pfzw.nl ("Werkgevers" à "Mijn Organisatie"). U kunt niet in SSO inloggen met de inloggegevens voor "Mijn Organisatie".
 4. Op het tweede tabblad "Leverancier" vult u het leverancier nummer in. (Dit is het nummer van een intermediair als u namens één of meerdere aansluitingen het bericht samenstelt, of het aansluitnummer als u zelf het UPA bericht samenstelt).
 5. U kunt pensioenaangiften voor UPA aanmaken en versturen op vergelijkbare wijze als digitale loonaangiften voor de Belastingdienst en pensioenaangiften voor Syntrus Achmea en TKP.