Updates 2021

Nieuwe update SSO2021.03E

Hieronder kunt u de update SSO2021.03E downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2021.03D vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2021.03E Install (geplaatst op 18-03-2022)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2021.01 al heeft geïnstalleerd.

LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2021.03E:

 • De Sdu server wordt verhuisd. Vanaf deze SSO versie wordt de nieuwe Sdu server gebruikt.
  Let op: De oude Sdu server is tot eind april 2022 bereikbaar.

Gewijzigd in SSO 2021.03D:

 • Het boeken van de laatste periode van 2021 is aangepast. In sommige situaties kon een foutmelding optreden. Alleen in dat geval hoeft de update geïnstalleerd te worden.
Gewijzigd in SSO 2021.03C:
 • De URL van de AGH pensioenaangifte is gewijzigd omdat de activiteiten van AGH zijn overgegaan naar Appel Pensioenuitvoering B.V. Het is vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk pensioenaangiften met de oude URL te sturen.
 • Het exporteren van de journaalposten is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2021.03B:

 • De minimumlonen vanaf juli 2021 waren in de SSO2021.02A, SSO2021.03 en SSO2021.03A versies niet correct. Als u de minimumlonen in één van deze versies via de knop ‘Minimumloon’ heeft opgehaald dan dient u de lonen van de betreffende werknemers vanaf juli te controleren.

Download update NBN2020.02B

Hieronder kunt u de update NBN2021.02B downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten. Abonnees van Sdu Salarisoffice hoeven deze update niet te downloaden.

Update NBN2021.02B Install (geplaatst op 02-08-2021)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2021.01 al heeft geïnstalleerd.

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2021.02B:

 • De minimumlonen vanaf juli 2021 zijn hersteld.

Gewijzigd in SSO 2021.03A:

 • De AWf-premiepercentages zijn verlaagd met ingang van 1 augustus 2021, en per 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen. Deze percentages worden in alle boekingen gecontroleerd en herstelboekingen worden automatisch klaargezet als de percentages niet correct waren.

Gewijzigd in SSO 2021.03:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris-bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.

Om een Auditfile Salaris-bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:

 • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.
 • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
 • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoermap geselecteerd.
 • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
 • Druk op "OK" bij deze melding.
 • Het afdrukken van de proformaberekening is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2021.02A:

 • De premiepercentages van de premie ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) zijn verlaagd met ingang van 1 augustus 2021, en per 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen.
 • Het herstellen van percentages is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2021.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2021 aangepast.
 • Nieuwe PGB-pensioenproducten zijn toegevoegd.

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2021.02A:

 • De premiepercentages van de premie ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) zijn verlaagd met ingang van 1 augustus 2021, en per 16 augustus 2021 voor weekloners en vierwekenloners.

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2021.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2021 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2021.01E:

 • De PGB-pensioenproducten zijn bijgewerkt.

Gewijzigd in SSO 2021.01D:

 • Het e-mailen vanuit Sdu Salaris Office is aangepast, omdat bij enkele klanten de e-mail bijlagen niet geopend konden worden.

Gewijzigd in SSO 2021.01C:

 • Het e-mailen vanuit Sdu Salaris Office is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2021.01B:

 • In het kader van de noodmaatregelen coronacrisis is er een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte. De vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige bedraagt 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.
 • Het is mogelijk om UPA-aangiften naar Capgemini te versturen.

Gewijzigd in SSO 2021.01A:

 • De PAWW bijdrage is aangepast van 0,5% naar 0,4%. De eerder door Stichting PAWW gecommuniceerde verhoging is niet doorgegaan. Na het installeren van deze update hoeft u de heffingsgegevens niet meer aan te passen. Tijdens het boeken wordt automatisch het juiste percentage gebruikt.

Nieuwe release SSO2021

Downloaden release 2021

Hier kunt u de eerste release van 2021 downloaden.
SSO202101Install.exe (geplaatst 07-01-2021)

Gewijzigd in nieuwe release SSO2021

Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2021 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ van de Belastingdienst:

 • In de Werknemersgegevens is een nieuw veld ‘Indicatie publiek aanstelling voor onbepaalde tijd’ toegevoegd. Dit veld dient alleen voor code aard arbeidsverhouding 18 ‘Publiekrechtelijke aanstelling’ ingevuld te worden.
 • Een nieuwe afdrachtvermindering ‘Baangerelateerde investeringskorting (BIK)’ is toegevoegd. Vanaf september 2021 kunnen de BIK-verklaringen ingediend te worden. Pas na de ontvangst van de verklaring mag deze afdrachtvermindering ingevoerd worden. Als er in de laatste periode nog een restantbedrag overblijft dan wordt deze automatisch via correcties zo veel mogelijk in de eerdere loonaangiften toegepast.
 • De overgangsrecht levensloopregeling is aangepast. Opname is alleen tot en met 31 oktober 2021 mogelijk. Daarna mag de opname levensloop niet meer in SSO2021 geboekt worden.
 • In de rekenvoorschriften 2021 zijn de volgende structuurwijzigingen gemaakt:
  • Invoering ‘tweeschijvenstelsel’;
  • Invoering start afbouwgrens algemene heffingskorting.

Naast de wettelijke wijzigingen in SSO zijn er ook in het programma functionele uitbreidingen doorgevoerd:

 • Vanaf 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de landenkring (groep 2). Bepaalde werknemers kunnen zich nog beroepen op het terugtrekkingsakkoord. Deze werknemers kunnen dan nog aangemerkt worden als een werknemer die woont binnen de landenkring. De loonbelastingtabel wordt niet voor de bestaande werknemers aangepast. Als er geen sprake is van het terugtrekkingsakkoord dient u de loonbelastingtabel zelf naar groep 5 (derde landen) te wijzigen. Voor alle nieuwe werknemers die in Verenigde Koninkrijk wonen wordt groep 5 (derde land) standaard gekozen. Als er wel sprake is van het terugtrekkingsakkoord dient u de loonbelastingtabel zelf naar groep 2 (landenkring) te wijzigen.
 • Een nieuwe rekenvariabele ‘Aantal dagen pensioenfonds’ is toegevoegd. Het ‘Aantal dagen t.b.v. pensioenfonds’ veld kan in het Heffingsgegevens scherm op tabblad SV-dagen ingevuld worden. Bijvoorbeeld AZL gebruikt de kalenderdagen om de premiegrondslag te berekenen.
 • Per 1 januari 2021 wordt de TKP UPA pensioenaangifte uitgebreid met de volgende pensioenfondsen:
  • Bakkers pensioenfonds (eerder LA);
  • BPL pensioen;
  • Pensioenfonds Recreatie;
  • Pensioenfonds Meubel (eerder Centric (PA));
  • Pensioenfonds Kappers (eerder AGH (UPA)).
 • Per 1 januari 2021 gaan de volgende pensioenaangiften van AZL (PA) naar AZL (UPA):
  • VLEP;
  • Houtwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ);
 • Pensioenfonds Detailhandel gaat van TKP (UPA) naar Capgemini (UPA).
  Let op: het versturen van de pensioenaangiften naar Capgemini wordt pas in een latere SSO2021 update mogelijk gemaakt.
 • Per 1 januari 2021 gaat Reiswerk Pensioenen van Centric (PA) naar PGB (UPA).
 • Per 1 januari 2021 gaat Bpf AVH naar PGB en wordt met UPA aangeleverd.
 • Een nieuwe aangifte voor stichting USAG (uitvoeringsorganisatie SAG) is toegevoegd. Aangifte USAG is alleen van toepassing voor schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijven.

Om via SSO pensioenaangiften naar UPA te kunnen versturen heeft u een nieuw UPA-account nodig.

Voordat u de eerste periode in SSO boekt, dient uw administratie voor UPA ingericht te zijn. Voer per werkgever de volgende stappen uit:

 1. Op het scherm Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties, frame ‘Pensioenaangifte (UPA)’ dient u het ‘UPA-aangever’-veld aan te vinken en de juiste UPA-afnemer te selecteren.
 2. In het veld ‘Relatienummer’ vult u het nummer in van deze werkgever wat bekend is bij het pensioenfonds. Als deze werkgever tevens een afwijkende relatienummer aansluiting heeft dan dient u het ‘Afwijkend relnr aansl.’-veld aan te vinken en het afwijkende nummer in te vullen. In de meeste gevallen is dit niet nodig.
 3. Als u gebruikmaakt van de (vroeg)pensioenpremie looncomponenten in kolom 7 dan kunt u het betreffende UPA pensioenfonds kiezen door het blauwe pijltje aan te klikken en een keuze te maken welk fonds gekoppeld dient te worden. Als u de pensioenpremies via de sociale fondsen wilt berekenen dan laat u dit veld leeg.
 4. Als u gebruikmaakt van de koppeling via de sociale fondsen dan dient u handmatig de koppeling met het UPA pensioenfonds in te stellen. Door op het blauwe pijltje te klikken naast het Pensioenfonds veld in ‘Nieuwe sociale fonds’ kiest u het fonds dat van toepassing is.

Let op!
Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een UPA Pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar eenmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd.

Eventuele afwijkende koppelingen per werknemer kunt op het scherm Werknemersgegevens, tabblad Overig in het frame ‘(Vroeg) pensioenpremie looncomponenten koppelen aan PA product’ opgeven.

 1. Op het scherm ‘Vaste heffingsgegevens’, tabblad SV-dagen, frame ‘Uren/dagenregistratie’ dient u bij alle werknemers de volgende velden in te vullen:
 • Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds.
 • Als u in de afwijkende grondslag de rekenvariabele ‘Pensioengevend loon’ gebruikt dient u ook het veld ‘Pensioengevend loon t.b.v. soc.fonds’ in te vullen. Anders blijft de premie nul (0).
 • Als u in de afwijkende grondslag de rekenvariabele ‘Aantal dagen pensioenfonds’ gebruikt dient u ook het veld ‘aantal dagen t.b.v. soc.fonds’ in te vullen. Bijvoorbeeld AZL gebruikt de kalenderdagen om de premiegrondslag te berekenen.
 • UPA Regelingloon
  Het regelingloon heeft per bedrijfstak een andere invulling en is bij meeste bedrijfstakken verplicht om in te vullen. Houd altijd rekening met afspraken uit uw eigen cao.

Vervolgens start u het onderdeel SSO Digitale Universele Pensioenaangifte via het menu Uitvoer → Pensioenaangifte → UPA pensioenaangifte.
De volgende stappen worden uitgevoerd in de SSO Digitale Universele Pensioenaangifte.

 1. Ga naar Beheer →Communicatie instellingen.
 2. Voer het beheer wachtwoord in. Dit is het beheer wachtwoord die u ook gebruikt bij bepaalde handelingen in de SSO Digitale Loonaangifte.
 3. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord voor het UPA account in.
 4. Op het tweede tabblad "Leverancier" vult u het leverancier nummer in. (Dit is het nummer van een intermediair als u namens één of meerdere aansluitingen het bericht samenstelt, of het aansluitnummer als u zelf het UPA bericht samenstelt).
 5. U kunt pensioenaangiften voor UPA aanmaken en versturen op vergelijkbare wijze als digitale loonaangiften voor de Belastingdienst.
Bestand: