Updates 2022

Nieuwe update SSO2022.03

Hieronder kunt u de update SSO2022.03 downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2022.02B vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2022.03 Install (geplaatst op 01-12-2022)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2022.01 al heeft geïnstalleerd.

LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2022.03:

 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris-bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.

Om een Auditfile Salaris-bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:

 • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.
 • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
 • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoermap geselecteerd.
 • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
 • Druk op "OK" bij deze melding.

Gewijzigd in SSO 2022.02B:

 • Op het scherm "Werknemersgegevens" veld "Afwijkende loonheffing" is een nieuwe optie "Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast" toegevoegd. Als u deze optie gebruikt dan wordt er geen loonbelasting/premie volksverzekeringen berekend en is de code loonbelastingtabel 999.

Gewijzigd in SSO 2022.02A:

 • Het controleren van de e-mailadressen is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2022.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2022 aangepast.
 • Op het scherm "Instellingen" tabblad "E-mail" is een nieuwe optie voor Pdf beveiliging toegevoegd. Met deze optie worden de Pdf bestanden voor loonstroken en jaaropgaven direct met een wachtwoord beveiligd.
  Voor persoonlijke wachtwoorden kunnen "Wachtwoorden" e-mails gestuurd worden. Als u de standaard e-mail tekst op het scherm "Instellingen" tabbladen "E-mail teksten" - "Wachtwoorden" gebruikt dan wordt deze automatisch aangepast zodra u de Pdf beveiliging selecteert. Anders dient u zelf deze tekst aan te passen.
Download update NBN2022.02
Hieronder kunt u de update NBN2022.02 downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten. Abonnees van Sdu Salarisoffice hoeven deze update niet te downloaden.

Update NBN2022.02 Install (geplaatst op 29-06-2022)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2022.01 al heeft geïnstalleerd.

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2022.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2022 aangepast.

Gewijzigd in SSO 2022.01C:

 • Het aanmaken van het piekarbeiders bestand (BPL) is aangepast. U dient de geschatte uit dienst datum van de betreffende werknemers alvast in te vullen voordat u dit bestand aanmaakt.

Gewijzigd in SSO 2022.01B:

 • Het herstellen van de premie "Opslag Wet kinderopvang" is aangepast.

Gewijzigd in SSO 2022.01A:

 • De Sdu server wordt verhuisd. Vanaf deze SSO versie wordt de nieuwe Sdu server gebruikt. Het salarispakket SSO gebruikt de Sdu server om:
  • de loonaangiften via SSO Loonaangifteservice te versturen en de retourberichten te ontvangen;
  • de cao-fondsen op te halen;
  • te controleren of er een nieuwe SSO versie beschikbaar is.

  Let op: De oude Sdu server is tot eind april 2022 bereikbaar. Voor alle loonaangiften die u via SSO Loonaangifteservice met een eerdere SSO versie heeft gemaakt worden de retourberichten naar de oude Sdu server gestuurd. Vanaf mei 2022 kunt u deze niet meer ophalen.

 • Het Afdrachtverminderingen-overzicht is aangepast.
Downloaden release 2022
Hier kunt u de eerste release van 2022 downloaden.
SSO202201Install.exe (geplaatst 07-01-2022)
 
Gewijzigd in nieuwe release SSO2022
Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2022 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022‘ van de Belastingdienst:

 • Levensloopregeling is vervallen.
 • Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
 • Arbeidsvoorwaardenbedrag.
 • Code incidentele inkomstenvermindering G vervalt per 1 januari 2022. Vanaf januari 2022 gebruikt u voor beide verlofsoorten (betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof) code ‘K’. Dat staat voor ‘Kindverlof’. Als voor een werknemer, waarvoor u in de aangifte van december 2021 nog code ‘G’ gebruikte, het aanvullend geboorteverlof in januari 2022 doorloopt, gebruikt u in de aangifte van januari dus code ‘K’.

Naast de wettelijke wijzigingen in SSO zijn er ook in het programma functionele uitbreidingen doorgevoerd:

 • Het is mogelijk om APG ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) pensioenaangiften aan te maken en te versturen. In het scherm ‘Heffingsgegevens’ tabblad ‘SV-dagen’ zijn nieuwe APB-velden toegevoegd. Deze velden kunnen als rekenvariabelen in de afwijkende grondslag gebruikt worden.
 • Per 1 januari 2022 wordt de TKP UPA pensioenaangifte uitgebreid met het pensioenfonds Pensioenfonds Metaal (PME)
 • Piekarbeiders BPL
 • Het is mogelijk om Achmea UPA pensioenaangiften aan te maken en te versturen. Pensioenaangifte aan Achmea dient alleen gedaan te worden als er sprake is van een pensioenfonds dat door Achmea wordt verzorgd. Op dit moment geldt dit voor de Stichting Pensioenfondsen voor de Huisartsen (SPH).

Om via SSO pensioenaangiften naar UPA te kunnen versturen heeft u een nieuw UPA account nodig.
Voordat u de eerste periode in SSO boekt dient uw administratie voor UPA ingericht te zijn. Voer per werkgever de volgende stappen uit:

 1. Op het scherm Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties, frame "Pensioenaangifte (UPA)" dient u het "UPA-aangever"-veld aan te vinken en de juiste UPA-afnemer te selecteren.
 2. In het veld "Relatienummer" vult u het nummer in van deze werkgever wat bekend is bij het pensioenfonds. Als deze werkgever tevens een afwijkende relatienummer aansluiting heeft dan dient u het "Afwijkend relnr aansl."-veld aan te vinken en het afwijkende nummer in te vullen. In de meeste gevallen is dit niet nodig.
 3. Als u gebruik maakt van de (vroeg)pensioenpremie looncomponenten in kolom 7 dan kunt u het betreffende UPA pensioenfonds kiezen door het blauwe pijltje aan te klikken en een keuze te maken welk fonds gekoppeld dient te worden. Als u de pensioenpremies via de sociale fondsen wilt berekenen dan laat u dit veld leeg.
 4. Als u gebruik maakt van de koppeling via de sociale fondsen dan dient u handmatig de koppeling met het UPA pensioenfonds in te stellen. Door op het blauwe pijltje te klikken naast het Pensioenfonds veld in "Nieuwe sociale fonds" kiest u het fonds dat van toepassing is.

Let op!
Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een UPA Pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar éénmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd.
Eventuele afwijkende koppelingen per werknemer kunt op het scherm Werknemersgegevens, tabblad Overig in het frame "(Vroeg) pensioenpremie looncomponenten koppelen aan PA product" opgeven.

 1. Op het scherm "Vaste heffingsgegevens", tabblad SV-dagen, frame "Uren/dagenregistratie" dient u bij alle werknemers de volgende velden in te vullen:
 • Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds.
 • Als u in de afwijkende grondslag de rekenvariabele "Pensioengevend loon" gebruikt dient u ook het veld "Pensioengevend loon t.b.v. soc.fonds" in te vullen. Anders blijft de premie nul (0).
 • Als u in de afwijkende grondslag de rekenvariabele ‘Aantal dagen pensioenfonds’ gebruikt dient u ook het veld ‘aantal dagen t.b.v. soc.fonds’ in te vullen.
 • UPA Regelingloon
  Het regelingloon heeft per bedrijfstak een andere invulling en is bij meeste bedrijfstakken verplicht om in te vullen. Houd altijd rekening met afspraken uit uw eigen cao.
 • UPA Variabel regelingloon
  Dit veld is alleen van toepassing voor SPH. Het totaal pensioengevendloon is opgebouwd uit een vast loon en een variabel loon. Het vast loon (regelingloon) wordt herleid naar een fulltime jaarloon, terwijl het variabel loon (onregelmatige toeslag) niet wordt herleid naar fulltime. Om die reden worden beide loonbestandsdelen met een apart regelingkenmerk aangeleverd

Vervolgens start u het onderdeel SSO Digitale Universele Pensioenaangifte via het menu Uitvoer → Pensioenaangifte → UPA pensioenaangifte.
De volgende stappen worden uitgevoerd in de SSO Digitale Universele Pensioenaangifte.

 1. Ga naar Beheer →Communicatie instellingen.
 2. Voer het beheer wachtwoord in. Dit is het beheer wachtwoord die u ook gebruikt bij bepaalde handelingen in de SSO Digitale Loonaangifte.
 3. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord voor het UPA account in.
 4. Op het tweede tabblad "Leverancier" vult u het leverancier nummer in. (Dit is het nummer van een intermediair als u namens één of meerdere aansluitingen het bericht samenstelt, of het aansluitnummer als u zelf het UPA  bericht samenstelt).
 5. U kunt pensioenaangiften voor UPA aanmaken en versturen op vergelijkbare wijze als digitale loonaangiften voor de Belastingdienst.