Updates 2020

Nieuwe update SSO2020.03A

Hieronder kunt u de update SSO2020.03A downloaden. Voor de installatie dient u SSO, Eerstedagsmelding, Digitale Loonaangifte en Netto-bruto-netto af te sluiten.
Na installatie van de SSO-update is in het scherm "Service Informatie" als versienummer 2020.03A vermeld. Het scherm "Service informatie" kunt u oproepen via submenu "Help".

Update SSO2020.03A Install (geplaatst op 18-03-2020)

U kunt deze update alleen uitvoeren als u SSO2020.01 al heeft geïnstalleerd.
LET OP: Het opstarten van het nieuwe installatie programma kan enige tijd duren als u een virusscanner actief heeft.

Gewijzigd in SSO 2020.03A:

 • De Sdu server wordt verhuisd. Vanaf deze SSO versie wordt de nieuwe Sdu server gebruikt.
  Let op: De oude Sdu server is tot eind april 2022 bereikbaar.
Gewijzigd in SSO 2020.03:
 • De vrije ruimte berekening in overzicht ‘Werkkostenregeling’ is aangepast.
 • Het is mogelijk om een Auditfile Salaris-bestand voor de geselecteerde werkgever aan te maken.

Om een Auditfile Salaris-bestand aan te maken voert u de volgende stappen uit:

 • Kies de optie "Auditfile Salaris" in het menu Uitvoer.
 • Kies "Ja" wanneer gevraagd wordt om door te gaan.
 • Wijs de map aan waar de Auditfile Salaris opgeslagen zal worden. Standaard wordt de Uitvoermap geselecteerd.
 • De Auditfile Salaris wordt aangemaakt. Zodra het bestand gereed is wordt hiervan een melding getoond.
 • Druk op "OK" bij deze melding.
Gewijzigd in SSO 2020.02A:
 • De lijst "Reden einde arbeidsovereenkomst" bij de werknemergegevens is uitgebreid met de volgende waarden:
  • Code 80: Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV
  • Code 81: Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV

Als u (U)PA-aangiften voor de betreffende werkgever doet, dient code 02 niet meer gebruikt te worden en in plaats daarvan code 80 of code 81.

Gewijzigd in SSO2020.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2020 aangepast.
 • De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is verhoogd van 1,7% naar 3%. Deze wijziging is ook in de Werkkostenbeheertool verwerkt.
 • De 30%-herzieningsregeling van de WW-premiedifferentiatie is vervallen. In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.
 • In het hoofdscherm wordt de geboortedatum met jaar-maand-dag getoond zodat er op deze kolom gesorteerd kan worden.
 • Het bepalen van het maximum is aangepast bij de werknemers die boekingen met zowel ‘Awf-premie laag’ als ‘Awf-premie hoog’ hebben.
Download update NBN2020.02
Hieronder kunt u de update NBN2020.02 downloaden. Voor de installatie dient u Netto-bruto-netto af te sluiten. Abonnees van Sdu Salarisoffice hoeven deze update niet te downloaden.
Update NBN2020.02 Install (geplaatst op 26-06-2020)
U kunt deze update alleen uitvoeren als u NBN2020.01 al heeft geïnstalleerd.

Gewijzigd in Netto-Bruto-Netto 2020.02:

 • De minimumlonen zijn per 01-07-2020 aangepast.

Gewijzigd in SSO2020.01E:

 • De controles in SSO Digitale Loonaangifte zijn aangepast.
 • Het is mogelijk van tevoren voor latere loontijdvakken de velden ‘Datum uit dienst’ en ‘Reden einde arbeidsovereenkomst’ alvast in te vullen. Deze worden pas in de loonaangiften waar de werknemers uit dienst gaan meegenomen.
 • Een aantal rapporten kon met sommige printers niet afgedrukt worden. Deze rapporten zijn aangepast
Gewijzigd in SSO2020.01D:
 • Het genereren van UPA pensioenaangiften is aangepast.
Gewijzigd in SSO2020.01C:
 • Het verwerken van de Awf-premie type in de bijzondere heffingen is aangepast. In sommige gevallen werden de Awf-premies in de bijzondere heffingen niet berekend.
Gewijzigd in SSO2020.01B:
 • Via de conversie is het veld ‘Jaarurennorm toegepast’ op ‘Ja’ gezet als de arbeidsduur van de werknemer hoger dan nul was. De jaarurennorm dient alleen toegepast te worden als de omvang van de arbeid is vastgesteld als één aantal uren per tijdseenheid van meer dan een maand doch van ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid. De waarde zal dus in de meeste gevallen ‘Nee’ dienen te zijn.

Met menuoptie ‘Werkgever – Herstel jaarurennorm’ is het mogelijk het veld ‘Jaarurennorm toegepast’ met terugwerkende kracht in alle geboekte perioden te herstellen en in de klaarstaande gegevens te wijzigen. Na het aangeven of de jaarurennorm toegepast (‘Nee’ of ‘Ja) dient te worden kunt u de werknemers selecteren waarbij de wijziging toegepast dient te worden.

Gewijzigd in SSO2020.01A:
 • De TKP-producten zijn bijgewerkt.
 • De controles in de Digitale Loonaangifte zijn aangepast.
 • Het is mogelijk dat de heffingsgegevens van één of meerdere werknemers binnen een werkgever niet correct in SSO2020.01 versie opgeslagen zijn, als het gevolg van het wijzigen van de indicaties voor Awf-premie type op het Werknemersgegevens-scherm. In dit geval heeft u een melding gekregen dat het Awf-premie-type gewijzigd wordt op basis van ‘Contract onbepaalde tijd’, ‘Schriftelijke arbeidsovereenkomst’, ‘Oproepovereenkomst’ en/of Code aard arbeidsverhouding 83 ‘BBL’. Vanaf 2020.01A update treedt dit niet meer op.
LET OP: Controleer de heffingsgegevens en/of loonstroken van de werknemers als er een melding over de Awf-premie type wijziging is opgetreden.
Downloaden release 2020
Hier kunt u de eerste release van 2020 downloaden.
SSO202001Install.exe (geplaatst 07-01-2019)
Gewijzigd in nieuwe release SSO2020 en NBN2020
Als gevolg van de wettelijke bepalingen zijn er een aantal aanpassingen in het programma voor 2020 doorgevoerd. De belangrijkste wetswijzigingen zijn terug te vinden in de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ van de Belastingdienst:
 • Voor premie Awf zijn drie typen mogelijk: Laag, Hoog of Herzien;
 • Meer loonbelastingtabellen (aparte tabellen voor inwoners van België, en Aruba of Suriname)
 • Cao-code Inlener dient bij payrolling ingevoerd te worden;
 • Per werknemer kunnen extra gegevens ingevoerd worden (‘Schriftelijke arbeidsovereenkomst’, ‘Oproepovereenkomst’, ‘Jaaruren-norm toegepast’, en ‘Reden einde arbeidsovereenkomst’);
 • Werkgeverspremie Wgf, Risicopremiegroep en reden einde arbeidsovereenkomst flexwerker zijn vervallen;
 • BSN wordt niet meer op de loonstrook getoond.
Naast de wettelijke wijzigingen in SSO zijn er ook in het programma functionele uitbreidingen doorgevoerd:
 • Pensioenaangifte voor TPK via UPA;
 • Levensmiddelen pensioenaangifte via UPA.
Om via SSO pensioenaangiften naar UPA te kunnen versturen heeft u een nieuw UPA-account nodig.
Voordat u de eerste periode in SSO boekt dient uw administratie voor UPA ingericht te zijn. Voer per werkgever de volgende stappen uit:
 1. Op het scherm Werkgevergegevens, tabblad Berichtspecificaties, frame 'Pensioenaangifte (UPA)' dient u het 'UPA-aangever'-veld aan te vinken en de juiste UPA-afnemer te selecteren.
 2. In het veld 'Relatienummer' vult u het nummer in van deze werkgever wat bekend is bij het pensioenfonds. Als deze werkgever tevens een afwijkende relatienummer aansluiting heeft dan dient u het 'Afwijkend relnr aansl.'-veld aan te vinken en het afwijkende nummer in te vullen. In de meeste gevallen is dit niet nodig.
 3. Als u gebruik maakt van de (vroeg)pensioenpremie looncomponenten in kolom 7 dan kunt u het betreffende UPA-pensioenfonds kiezen door het blauwe pijltje aan te klikken en een keuze te maken welk fonds gekoppeld dient te worden. Als u de pensioenpremies via de sociale fondsen wilt berekenen dan laat u dit veld leeg.
 4. Als u gebruikmaakt van de koppeling via de sociale fondsen dan dient u handmatig de koppeling met het UPA-pensioenfonds in te stellen. Door op het blauwe pijltje te klikken naast het Pensioenfonds veld in 'Nieuwe sociale fonds' kiest u het fonds dat van toepassing is.

Let op!

Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een UPA-pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar eenmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd.
Eventuele afwijkende koppelingen per werknemer kunt op het scherm Werknemersgegevens, tabblad Overig in het frame '(Vroeg) pensioenpremie looncomponenten koppelen aan PA-product' opgeven.
 1. Op het scherm 'Vaste heffingsgegevens', tabblad SV-dagen, frame 'Uren/dagenregistratie' dient u bij alle werknemers de volgende velden in te vullen:
 • Uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds.
 • Als u in de afwijkende grondslag de rekenvariabele 'Pensioengevend loon' gebruikt dient u ook het veld 'Pensioengevend loon t.b.v. soc.fonds' in te vullen. Anders blijft de premie nul (0).
 • UPA Regelingloon
  Het regelingloon heeft per bedrijfstak een andere invulling en is bij bepaalde bedrijfstakken zelfs verplicht om in te vullen. Houd altijd rekening met afspraken uit uw eigen cao.
Vervolgens start u het onderdeel SSO Digitale Universele Pensioenaangifte via het menu Uitvoer → Pensioenaangifte → UPA pensioenaangifte.
De volgende stappen worden uitgevoerd in de SSO Digitale Universele Pensioenaangifte.
 1. Ga naar Beheer →Communicatie instellingen.
 2. Voer het beheer wachtwoord in. Dit is het beheer wachtwoord die u ook gebruikt bij bepaalde handelingen in de SSO Digitale Loonaangifte.
 3. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord voor het UPA-account in.
 4. Op het tweede tabblad 'Leverancier' vult u het leverancier nummer in. (Dit is het nummer van een intermediair als u namens één of meerdere aansluitingen het bericht samenstelt, of het aansluitnummer als u zelf het UPA-bericht samenstelt).
 5. U kunt pensioenaangiften voor UPA aanmaken en versturen op vergelijkbare wijze als digitale loonaangiften voor de Belastingdienst.